ارائه دهنده سرویس

سامانه پیام کوتاه

لیست پنل های کاربری

توجه در حال حاضر پنل های کاربری ارائه نمیشود

ارسـال پیـامک سـریع تـرین و ارزانـترین راه بـرای اطلاع رسـانی ،تبـلیغات و نظرسنجی و جذب مشتری و… می بـاشد. سامانه پیام کوتاه نرم افزاری تحت وب می باشد که از طریق آن می توان ارسال و دریافت انبوه را در یک زمان،بدون هیچ تجهیزاتی با هزینه کمتر از موبایل انجام داد

نکات مهم و قابل توجه:
  • قیمت ها برحسب تومان است.
  • در اپراتور ۲۰۰۰ ارسال های به صورت دلیوربیس (بازگشت پیامک های نرسیده به گوشی) انجام می شود.
  • خط هایی که به کاربران هدیه داده میشود از اپراتور ۵۰۰۰ است.
  • در همه اپراتور ها برگشت هزینه پیام های ارسال نشده و بلک لیست وجود دارد.
  • دریافت پیامک رایگان است.
  • پنل ها بصورت دائمی واگذار شده و هیچ هزینه ای در سال های آتی اخذ نمی گردد.

سفارش و دریافت آنلاین سامانه پیامک

امکانات پنل کاربری

امکاناتمعمولیتبلیغاتیسازمانیحرفه ای
ارسال تکی و گروهیارسال تکی و گروهیارسال تکی و گروهیارسال تکی و گروهیارسال تکی و گروهی
ورودی شماره از فایلورودی شماره از فایلورودی شماره از فایلورودی شماره از فایلورودی شماره از فایل
ورودی از دفترچه تلفنورودی از دفترچه تلفنورودی از دفترچه تلفنورودی از دفترچه تلفنورودی از دفترچه تلفن
ارسال با کلمات کلیدیارسال با کلمات کلیدیارسال با کلمات کلیدیارسال با کلمات کلیدیارسال با کلمات کلیدی
ارسال با کلمات طولانیارسال با کلمات طولانیارسال با کلمات طولانیارسال با کلمات طولانیارسال با کلمات طولانی
ارسال با زبان های مختلفارسال با زبان های مختلفارسال با زبان های مختلفارسال با زبان های مختلفارسال با زبان های مختلف
تخمین هزینه ارسالتخمین هزینه ارسالتخمین هزینه ارسالتخمین هزینه ارسالتخمین هزینه ارسال
گزارشات ارسال و دریافتگزارشات ارسال و دریافتگزارشات ارسال و دریافتگزارشات ارسال و دریافتگزارشات ارسال و دریافت
استفاده از پیام های پیش فرضاستفاده از پیام های پیش فرضاستفاده از پیام های پیش فرضاستفاده از پیام های پیش فرضاستفاده از پیام های پیش فرض
ارسال زمانبندیارسال زمانبندیارسال زمانبندیارسال زمانبندیارسال زمانبندی
کارت ویزیتکارت ویزیتکارت ویزیتکارت ویزیتکارت ویزیت
دفترچه تلفندفترچه تلفندفترچه تلفندفترچه تلفندفترچه تلفن
بازگشت اعتبار پیامکهای ارسال نشدهبازگشت اعتبار پیامکهای ارسال نشدهبازگشت اعتبار پیامکهای ارسال نشدهبازگشت اعتبار پیامکهای ارسال نشدهبازگشت اعتبار پیامکهای ارسال نشده
ارسال وپارسال وپارسال وپارسال وپارسال وپ
ارسال هدفمندارسال هدفمندارسال هدفمندارسال هدفمندارسال هدفمند
ارسال پیامک صوتیارسال پیامک صوتیارسال پیامک صوتیارسال پیامک صوتیارسال پیامک صوتی
ارسال ایمیلارسال پیامک صوتیارسال پیامک صوتیارسال پیامک صوتیارسال پیامک صوتی
ارسال بر اساس جنسیت و سنارسال بر اساس جنسیت و سنارسال بر اساس جنسیت و سنارسال بر اساس جنسیت و سنارسال بر اساس جنسیت و سن
ارسال منطقه ای همراه اولارسال منطقه ای همراه اولارسال منطقه ای همراه اولارسال منطقه ای همراه اولارسال منطقه ای همراه اول
ارسال منطقه ای ایرانسلارسال منطقه ای ایرانسلارسال منطقه ای ایرانسلارسال منطقه ای ایرانسلارسال منطقه ای ایرانسل
ارسال بر اساس کد پستی همراه اولارسال بر اساس کد پستی همراه اولارسال بر اساس کد پستی همراه اولارسال بر اساس کد پستی همراه اولارسال بر اساس کد پستی همراه اول
ارسال بر اساس کد پستی ایرانسلارسال بر اساس کد پستی ایرانسلارسال بر اساس کد پستی ایرانسلارسال بر اساس کد پستی ایرانسلارسال بر اساس کد پستی ایرانسل
ارسال بر اساس دکل های BTS ایرانسلارسال بر اساس دکل های BTS ایرانسلارسال بر اساس دکل های BTS ایرانسلارسال بر اساس دکل های BTS ایرانسلارسال بر اساس دکل های BTS ایرانسل
ارسال بر اساس پیش شمارهارسال بر اساس پیش شماره ارسال بر اساس پیش شماره ارسال بر اساس پیش شماره ارسال بر اساس پیش شماره
ارسال مشاغلارسال مشاغلارسال مشاغلارسال مشاغلارسال مشاغل
ارسال از روی نقشهارسال از روی نقشهارسال از روی نقشهارسال از روی نقشهارسال از روی نقشه
ارسال پیامک بین المللیارسال پیامک بین المللیارسال پیامک بین المللیارسال پیامک بین المللیارسال پیامک بین المللی
ارسال پیامک های دریافتی به موبایلارسال پیامک های دریافتی به موبایلارسال پیامک های دریافتی به موبایلارسال پیامک های دریافتی به موبایلارسال پیامک های دریافتی به موبایل
پاسخ تبلیغاتیپاسخ تبلیغاتیپاسخ تبلیغاتیپاسخ تبلیغاتیپاسخ تبلیغاتی
پیامک مناسبت و یادآوریپیامک مناسبت و یادآوریپیامک مناسبت و یادآوریپیامک مناسبت و یادآوریپیامک مناسبت و یادآوری
مدیریت رویدادهامدیریت رویدادهامدیریت رویدادهامدیریت رویدادهامدیریت رویدادها
نظرسنجی و آمارگیرینظرسنجی و آمارگیرینظرسنجی و آمارگیرینظرسنجی و آمارگیرینظرسنجی و آمارگیری
صندوق انتقادات و پیشنهاداتصندوق انتقادات و پیشنهاداتصندوق انتقادات و پیشنهاداتصندوق انتقادات و پیشنهاداتصندوق انتقادات و پیشنهادات
برگزاری مسابقات برگزاری مسابقات برگزاری مسابقات برگزاری مسابقات برگزاری مسابقات
خدمات وب سرویسخدمات وب سرویسخدمات وب سرویسخدمات وب سرویسخدمات وب سرویس
تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکارتعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکارتعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکارتعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکارتعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکار
مدیریت پاسخ از URLمدیریت پاسخ از URLمدیریت پاسخ از URLمدیریت پاسخ از URLمدیریت پاسخ از URL
هشدار دهندههشدار دهندههشدار دهندههشدار دهندههشدار دهنده
دایورت پیامکدایورت پیامکدایورت پیامکدایورت پیامکدایورت پیامک
سرویس ارزش افزوده (VAS)سرویس ارزش افزوده (VAS)سرویس ارزش افزوده (VAS)سرویس ارزش افزوده (VAS)سرویس ارزش افزوده (VAS)
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفقبازگشت اعتبار پیامک های ناموفقبازگشت اعتبار پیامک های ناموفقبازگشت اعتبار پیامک های ناموفقبازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
پشتیبانی ۲۴ ساعتهپشتیبانی 24 ساعتهپشتیبانی 24 ساعتهپشتیبانی 24 ساعتهپشتیبانی 24 ساعته
شارژ آنلاین اعتبارشارژ آنلاین اعتبارشارژ آنلاین اعتبارشارژ آنلاین اعتبارشارژ آنلاین اعتبار
خطوط رند عمومیخطوط رند عمومیخطوط رند عمومیخطوط رند عمومیخطوط رند عمومی
تمدید سالیانهتمدید سالیانهتمدید سالیانهتمدید سالیانهتمدید سالیانه
پیامک هدیه۵۰ پیامک۱۰۰ پیامک۲۵۰ پیامک۵۰۰ پیامک
خط اختصاصی۱۳ رقمی۱۲ رقمی۱۱ رقمی۱۰ رقمی
قیمت۹,۹۰۰
۷,۵۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰
۳۶,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰
۷۴,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰
۱۴۹,۰۰۰ تومان
  

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه ارسال پیامک

نوع پنلاپراتور ۱۰۰۰اپراتور ۲۰۰۰اپراتور ۳۰۰۰اپراتور ۵۰۰۰خط ثابتBTSپیام صوتیایمیل
معمولی۱۵۹,۶۱۵۹,۶۱۵۹,۶۱۲۶,۳۵۱۴۶,۳۱۵۹,۶۱۹,۹۵۱۳,۳
تبلیغاتی۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۱۸,۷۵۱۳۷,۵۱۵۰۱۸,۷۵۱۲,۵
سازمانی۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۰۹,۲۵۱۲۶,۵۱۳۸۱۷,۲۵۱۱,۵
حرفه ای۱۲۶۱۲۶۱۲۶۹۹,۷۵۱۱۵,۵۱۲۶۱۵,۷۵۱۰,۵

ثبت و تحویل آنلاین

تمامی مراحل آنلاین و خودکار انجام میشود

خطوط رایگان و تعرفه ارزان

تمامی پنل ها دارای خطوط هدیه میباشند

پشتیبانی

در چند لایه و شبانه روز بخش تیکت فعال است

سوالی دارید؟

سوالات متداول را مطالعه کنید.

بله پس از پرداخت خودکار تحویل میشود

گارانتی بازگشت وجه

این سرویس شامل بازگشت وجه نمیشود

امنیت حریم خصوصی

کاملا سفارشات شما امن رسیدگی خواهد شد تا هیچ فردی از نحوه بهبود رتبه شما مطلع نشود